Starosta obce a obecné zastupiteľstvo

Starosta obce: Miloslava Fedorová

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

Zástupca starostu: Ing. Jozef Ostrožnický

Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Kirilová

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Matej Andričik - poslanec OZ
Ing. Marián Fedor - poslanec OZ
Bc. Dominika Jencová - poslankyňa OZ
Mgr. Simona Mattová Schönová - poslankyňa OZ
Ing. Jozef Ostrožnický - zástupca starostky

Rokovací poriadok (pdf)