Evidencia obyvateľov

Hlásenie trvalého pobytu
Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia
Zrušenie trvalého pobytu
Hlásenie prechodného pobytu
Zrušenie prechodného pobytu
Vystavenie potvrdenia o trvalom / prechodnom pobyte
Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu
Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy
Vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU:

Čo potrebujeme

 • platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
 • doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
  • zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
  • list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
  • zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
  • čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Poplatky

 • bez poplatku

 

HLÁSENIE UKONČENIA TRVALÉHO POBYTU Z DÔVODU VYSŤAHOVANIA DO ZAHRANIČIA

Čo potrebujeme

 • platný občiansky preukaz

Poplatky

 • bez poplatku

Upozornenie

 • občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu a odovzdať občiansky preukaz na OO PZ

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU:

Čo potrebujeme

 • nie je potrebná žiadna agenda

Upozornenie

 • trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky /a odovzdá občiansky preukaz na OO PZ/. Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný MsÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Poplatky

 • bez poplatku

 

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Čo potrebujeme

 • platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
 • doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť,
  • zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
  • list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
  • zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
  • čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k prechodnému pobytu.

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Poplatky

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

 

ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Čo potrebujeme

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu/

Poplatky

 • bez poplatku

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený

 

VYSTAVENIE POTVRDENIA O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Čo potrebujeme

 • platný občiansky preukaz

Poplatky

 • 5 € platí sa v hotovosti priamo v pokladni Obecného úradu

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

 

VYSTAVENIE POTVRDENIA O TRVALOM POBYTE NA VYBAVENIE 1. OBČIANSKÉHO PREUKAZU

Čo potrebujeme

 • rodný list dieťa, ak je narodené v zahraničí a jeden z rodičov je tiež narodený v zahraničí tak aj osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace

Poplatky

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

 

VYDANIE ROZHODNUTIA O PRIDELENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY

Čo potrebujeme

 • kolaudačné rozhodnutie /užívacie povolenie/ - na budovy a domy postavené od 1.10.1976
 • stavebné povolenie na budovy a domy postavené do 1.10.1976
 • geometrický plán - na nové stavby alebo dodatočne skolaudované
 • doklad o vlastníctve pozemku
 • vyplnenú žiadosť

Upozornenie

 • v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte Štátny okresný archív Michalovce o vydanie kópie

Poplatky

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie

 • do 25 dní

 

VYDANIE ROZHODNUTIA O ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY

Čo potrebujeme

 • rozhodnutie stavebného úradu o zrušení stavby

Poplatky

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie

 • do 25 dní