Všeobecne záväzné nariadenia obce

pdf20x20VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmina území obce Fekišovce (pdf)

pdf20x20VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Fekišovce (pdf)

pdf20x20VZN č. 3 / 2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fekišovce (pdf)

pdf20x20VZN č. 1 / 2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky , voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja Košického a voľby do orgánov samosprávy obce Fekišovce (pdf)

pdf20x20VZN č. 2 / 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (pdf)

pdf20x20VZN č. 1 / 2018 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného poriadku v obci (pdf)

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich